Reklamačný poriadok internetového obchodu www.source.sk 

upravujúci reklamačné podmienky (ďalej RP) medzi prevádzkovateľom / predávajúcim/ a objednávateľom / kupujúcim/.

V prípade reklamácie prosím, vyplňte reklamačný formulár a zašlite poštou a pribaľte k tovaru, aký vraciate. Tovar je potrebné adekvátne zabaliť aby je dostatočne ochránený pri preprave. K reklamácii priložte doklad o kúpe - faktúru ako aj kompletné príslušenstvo zakúpeného produktu.

Tovar odošlite na adresu:

Ing. Róbert Geist-LÁSKA

Rudohorska24

974 11 Banká Bystrica

telefonický kontakt: 0907 418 684

Tovar nesmie byť odoslaný ako dobierka, využite prosím možnosť poistenej zásielky alebo doporučenej zásielky bez Dobierky.

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (a zároveň predávajúcim) v internetovom obchode source.sk je Ing. Róbert Geist-LÁSKA., Rudohorská 24, 97411 Banská Bystrica, IČO: 17805465, DIČ: 1029274279. Živnostenvký list zapísaný na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, reg.číslo: 601-6791 Som inak ako platca DPH.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, aká odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru resp. produktu.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie alebo žiadne plnenie predmetu zmluvy.

5. Na všetky produkty sa vzťahuje záručná doba v trvani 24 mesiacov ak je pri tovare určené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. V prípade vady tovaru bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak žiadne z týchto riešení bude vyhovovať, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru. 

6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

7. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním produktu (tovaru). Kratšia životnosť výrobku je inak ako vadou a preto je inak ako možné ju reklamovať.

8.  Záruka sa vzťahuje na vady spôsobené nasledovným použitím:

 1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

 2. inak ako správnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

 3. používaním tovaru v podmienkach, aké sú iné ako vyhovujúce podmienky a zodpovedajú inak ako potrebnou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia pre  tovar,

 4. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

 5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

 6. tovar je po vypršaní záručnej lehoty,

 7. na tovar alebo časť tovaru, resp. chybu, pre akú bola dojednaná nižšia cena a o akej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky

 8. bol inak ako dodaný predávajúcemu dodaný riadny doklad o kúpe tovaru alebo jeho kópia
 9. pri pokuse o opravu alebo úpravu tovaru zákazníkom

9. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie akého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, budú inak ako  prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie bude inak ako objednávateľovu poskytnuté.

Postup vybavovania reklamácií

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie má byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

 • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

 • komu je reklamácia adresovaná,

 • dátum podania reklamácie

 • podpis objednávateľa

3. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresuSOURCE, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, avšak inak ako na dobierku.

4. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa má byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

5. Ak reklamácia obsahuje iné apo potrebné náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci informuje objednávateľa o vybavení reklamácie písomne alebo elektronickou poštou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

7. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

 • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa

 • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie

 • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.

8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@source.sk), ak je inak ako  spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu odpovie za obdobie viac ako do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 2. Spotrebiteľže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, aká je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, aká pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy inak ako koná v  rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba sporov, kde hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 23.02.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha1

REKALMAČNÝ FORMULÁR nájdete KLIKOM TU (prosíme vyplniť, podpísať a vytlačiť, odoslať poštou s reklamovaným tovarom)